Regulamin Młynfit

Zapoznaj się z regulaminem klubu Młynfit.

Definicje:

Przyjmuje się, że użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Klub – Młynfit Adrian Jóźwiak, ul. Młyńska1A, 21-080 Garbów, NIP:713-299-80-51 REGON 369990614
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z usług Klubu,
 3. Zasady ogólne
 4. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Klubu.
 5. Uznaje się, iż każda osoba, która weszła na teren Klubu zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązałado bezwzględnego jego przestrzegania.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2018
 7. Ogólne warunki świadczenia usług Klubu
 8. Prosimy o przestrzeganie reguł obowiązujących w Młynfit. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim osobom korzystającym z usług Klubu. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
 9. Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych.
 10. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest zakup terminowego karnetu (umowa
  o korzystanie z usług Klubu) lub jednorazowego biletu wstępu oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania postanowień niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy/świadczonych usług.
 11. Uczestnikiem zajęć może zostać każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą Opiekuna Prawnego podpisaną osobiście w recepcji klubu. W przypadku zajęć na siłowni osoba poniżej 16 roku życia dodatkowo musi posiadać zgodę Klubu.

Uwaga! Pierwszy trening osoby niepełnoletniej obowiązkowo musi przebiegać pod opieką instruktora.

 1. W przypadku korzystania z usług Klubu na podstawie karnetu Użytkownik zobowiązany jest okazywać karnet każdorazowo przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy), w celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika na co wyraża on zgodę, akceptując warunki regulaminu. Dla prawidłowego wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres email, numer telefonu.
 2. Udostępnianie karnetu osobom trzecim jest zabronione. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia otrzymanego karnetu, wystawienie duplikatu karnetu wiąże się
  z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł uiszczaną przez Użytkownika w recepcji.
 3. Umowa jest zawierana na czas określony tj. okres trwania karnetu przy czym
  w przypadku wykupienia kolejnego karnetu jest ona przedłużana na kolejny okres.
 4. Rozróżniane są cztery rodzaje karnetów na podstawie, których Użytkownik może,
  w godzinach funkcjonowania Klubu korzystać z siłowni i zajęć fitness:
 5. OPEN 8/mc – osiem nielimitowanych wejść przez jeden miesiąc,
 6. OPEN 1 miesiąc – nielimitowane korzystanie z usług Klubu przez jeden miesiąc,
 7. OPEN 3 miesiące- nielimitowane korzystanie z usług klubu przez trzy następujące po sobie miesiące,
 8. OPEN 6 miesięcy – nielimitowane korzystanie z usług klubu przez sześć następujących po sobie miesięcy.
 9. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub
  w dowolnym czasie i nie powodują konieczności zmiany regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić w sposób istotny warunków umowy.
 10. Klub oferuje również zakup jednorazowych biletów wstępu. Jednorazowe wejście do klubu poprzedza zapoznanie się z warunkami Regulaminu oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania postanowień niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług/realizacji Umowy.

 III Opłaty

 1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów oraz jednorazowych biletów wstępu każdorazowo ustalana jest w oparciu o obowiązujący w czasie zawierania umowy cennik.
 2. Zawarcie kolejnej Umowy na czas określony następuje poprzez uiszczenie przez Użytkownika z góry opłaty za kolejny karnet. Dokonanie zapłaty stanowi potwierdzenie obowiązku respektowania niniejszego regulaminu także przez kolejny czas określony obowiązywania Umowy.
 3. Opłata za korzystanie z usług Klubu w wysokości zależnej od wybranego karnetu oraz opłata za jednorazowy bilet wstępu pobierana jest z góry przed wydaniem karnetu lub biletu jednorazowego.
 4. Opłaty za korzystanie z usług Klubu płatne są gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Klubu.
 5. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Opłata nie podlega także zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego
  i porządku na terenie klubu, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie stosowania się do zaleceń obsługi Klubu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń.
 6. Cena karnetu lub biletu jednorazowego nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

IV Korzystanie z usług Klubu

 1. Każda osoba korzystająca z usług Klubu przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Użytkownik powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera/personel Klubu przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Użytkownik korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku
  z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera/personelu Klubu.
 4. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Użytkownik powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Użytkownika o opuszczenie obiektu, w przypadku:
 5. a) gdy zachowanie Użytkownika zagraża bezpieczeństwu innych Użytkowników, oraz porządkowi w Klubie,
 6. b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
 7. c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie,
  w szczególności gdy zachowanie Użytkownika grozi uszkodzeniem sprzętu,
 8. d)gdy zachowanie Użytkownika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.

5.Użytkownikponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.

 1. Użytkownik nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie.
  W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie
  w Klubie.

V Godziny otwarcia

 1. Użytkownik może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń, urządzeń i usług Klubu.
 2. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu. .

VI Zachowanie

 1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości
  i pozytywnym nastawieniu.

2.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 2. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 3. Użytkownik klubu zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym osobom, a także jakiejkolwiek formy ubliżania im lub grożenia,
  w tym używanie na terenie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych osób przebywających na terenie Klubu.
 4. Uporczywe naruszanie obowiązujących zasad porządku oraz postanowień regulaminu uprawnia Klub do rozwiązania terminowej umowy w trybie natychmiastowym. Klub zwraca Użytkownikowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu prawo korzystania z usług Klubu, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
 5. Za wszelkie szkody powstałe z winy Użytkownika na terenie Klubu oraz obiektu, w którym zlokalizowany jest Klub, odpowiada Użytkownik.

VII Postępowanie ze sprzętem

 1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
 2. Hantle i gryfy muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli i gryfu z wysokości.
 3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
 4. Urządzenia/hantle/maszyny/gryfy w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Użytkownikom tak, aby mieli do nichswobodny dostęp.
 5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

VIII Odzież

 1. Użytkownik w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest

zabroniony.

 1. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.

3.W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest podczas ćwiczeń korzystanie z ręcznika.

 1. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami
  o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

IX Zajęcia Grupowe

 1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są zgodnie z miesięcznym harmonogramem zajęć, wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem.
 2. Użytkownicy uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać w Recepcji Klubu: osobiście oraztelefoniczne.
 4. Jeżeli Użytkownik nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność maksymalnie do godziny 15.00.
 5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych, ilości sprzętu oraz specyfiki zajęć.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu zajęć, instruktorów, godzin otwarcia klubu, wyznaczania dni wolnych od pracy, itp. Klub zobowiązany jest poinformować Użytkowników o tym fakcie przez umieszczenie ogłoszenia w recepcji, na Facebook oraz na stronie internetowej.
 7. Do przeprowadzenia zajęć grupowych wymagana jest minimalna liczba 4 osób.

X Rodzina, przyjaciele i dzieci

 1. Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Użytkownicy.
 2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące, Użytkownikami zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
 3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie korzystają z usług Klubu mogą przebywać jedynie
  w recepcji.
 4. Dzieci przebywają na terenie klubu na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów.

XI Muzyka/ używanie telefonów komórkowych

 1. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
 2. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Użytkowników bez ich zgody.

XII Doping i inne środki

 1. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, sterydów anabolicznych, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Użytkownika jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja oraz taka osoba zostanie poproszona o opuszczenie Klubu.

XIII Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione

 1. Szafki nie są własnością Użytkowników i muszą być opróżnione po skończonym treningu,
  w tym samym dniu. Rzeczy pozostawione w szafce lub w szatni przechowane będą w klubie przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Użytkownika.
 2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych
  z treningiem, na obszar ćwiczeń.
 3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności
  w korzystaniu z Klubu innym Użytkownikom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających
  w Klubie, ich życia lub zdrowia.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.

 XIV Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest: Młynfit Adrian Jóźwiak, ul. Młyńska 1A 21-080 Garbów , NIP 713-299-80-51 REGON 369990614
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. związanych ze świadczeniem usług Klubu, realizacją umowy korzystania z usług Klubu,
  w szczególności: zawarcia umowy bądź działań, niezbędnych do zawarcia umowy przed ich zawarciem, realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) związanych z realizacją obowiązków Administratora przewidzianych prawem,
  w szczególności do wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, w tym także do celów archiwizacyjnych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w szczególności obrony przed roszczeniami, w celach windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; .
  d) prowadzenia działań marketingowych w przypadku pozyskania odpowiednich zgód, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
 5. Administrator informuje, iż:
 6. w związku ze świadczeniem usług Klubu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL,
 7. w związku z zawarciem terminowej umowy o korzystanie z usług klubu (karnet) przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e‑mail, numery telefonów, adres zamieszkania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem świadczenia usług oraz zawarcia umowy z Klubem.
 9. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym grupom podmiotów:
 10. a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym podmiotom powiązanym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z Administratorem;
 11. b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane

w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim, firmom windykacyjnym;

 1. c) Tobie i osobom przez Ciebie upoważnionym.
 2. Dane osobowe są przechowywane od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@mlynfit.pl;

 1. Użytkownik ma prawowniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 14 dni.
 4. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 11 powyżej jest MłynFit Adrian Jóźwiak ul. Młyńska 1A, 21-080 Garbów, NIP 713-299-80-51 REGON 369990614

Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu. Udostępnienie danych następuje na uzasadnione żądanie Użytkownika lub na żądanie właściwych organów.

XV Uwagi ogólne

 1. Uwagi, reklamacje oraz propozycje dotyczące działalności Klubu mogą być składane
  w formie pisemnej w recepcji, u managera klubu, drogą elektroniczną wysyłając mail na adres kontakt@mlynfit.pl.